https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

http://5ppkbr.digitawl.com

http://tmi1se.boingad.com

http://5a1csf.901104.com

http://m8ztgt.hbotpn.com

http://6z0oor.ray-gard.com

http://gf6rrv.njxtreme.com

http://cwjjrx.penzigi.com

http://609lfu.vsajobs.com

http://egn11v.horsholt.com

http://l4mpsr.radoxuk.com

大理
新房

新房 · 优惠

地图找房

户型点评

温泉新都孔雀城-C户型
听点评
1.南北通透,通风采光条件优越 2.主卧朝南,采光好,居住舒适 3.各个功能具备,客厅带观景阳台,尽揽小区园林景观大 4.U型厨房,带窗户,便于油烟的排出 5.卫生间位置合适,动线也比较合理次卧朝北,采光略有影响
北戴河孔雀城森屿海-C户型
听点评
1.空间方正,拐角少,可以提高整体空间利用率 2.客厅作为重要的会客空间,尺寸合适,能够保证主人会客需求 3.双主卧朝南,满足家庭居住需求,居住舒适 4.U型厨房,带窗户,便于油烟的排出 5.卫生间位置合适,动线也比较合理玄关预留面积较少
华润·未来城市-A1户型
听点评
1.全明通透的户型,通风采光,居住舒适度较高 2.客厅作为重要的会客空间,尺寸合适,能够保证主人会客需求 3.卧室位置合理,能够保证足够安静,客厅的声音不会影响卧室的休息 4.主卧朝南,配有独立卫生间,隐私性好,带观景飘窗,阳光充足,有利于主人更好的休息 5.U型厨房,带窗户,方便油烟的排出 6.独立书房,清溢书香,修身养性惬意之所书房和次卧朝北,采光略有影响
中海寰宇天下-C3户型
听点评
1、户型整体布局紧凑,无浪费空间。 2、各个功能具备,客厅带观景飘窗,尽揽小区园林景观。 3、主卧朝南,尺寸合适,居住舒适 4、卫生间位置合适,动线也比较合理 5、独立书房,布局合理,方便主人工作学习次卧和书房朝北,采光略有影响
融创东海湾-D户型
听点评
1.南北通透,通风采光条件优越 2.双主卧朝南,居住舒适 3.各个功能具备,客厅带观景阳台,尽揽小区园林景观 4.独立书房,清溢书香,修身养性惬意之所 5.卫生间位置合适,动线也比较合理玄关预留面积较少
北京经开·汀塘-A户型
听点评
1、 该户型建筑面积为82平米,两室两厅一卫,各个空间都很方正,方便后期家具的摆放。 2、 主卧,客厅朝南,方便采光、通风,居住舒适。。 3、 卫生间位置合理,干湿分离,使用起来比较合理; 4、 厨房大小合适且带窗户,方便使用和油烟的排出。 5、客厅、卧室、卫生间和厨房等主要功能间尺寸以及比例合适,日常使用功能基本满足。1、卫生间无对外窗户,通风采光有影响。
中远泷玺臺-89㎡2居户型
听点评
1.整体户型方正,活动区域开阔,居住舒适度高 2.客厅朝南,连接观景大阳台,主人会客,通风采光,怡然自得 3.主卧朝南,带阳台,居住舒适 4.卫生间位置合适,动线也比较合理 5.U型厨房,带窗户,便于油烟的排出次卧朝北,采光略有影响
首创远洋禧瑞天著-C户型
听点评
1、户型整体布局紧凑,无浪费空间。 2、各个功能具备,客厅带观景飘窗,尽揽小区园林景观。 3、主卧朝南,带飘窗,通风采光。 4、独立书房,清溢书香,修身养性惬意之所 5、L型厨房,带窗户,便于油烟的排出次卧朝北,采光略有影响
北京城建·上河湾-P1户型
听点评
1.南北通透,通风采光条件优越 2.动静分区,功能区布局合理 3.主卧朝南采光,结合270度庭院设计,空间得到无限延伸 4.U型厨房,空间利用率高,带窗户,有利于油烟的排出 5.客厅餐厅相连,结合观景大阳台,尽享公园四季美景次卧朝北,采光略有影响
和悦华玺-B
听点评
1、户型整体布局紧凑,无浪费空间。 2、各个功能具备,客厅带观景飘窗,尽揽小区园林景观。 3、主卧朝南,尺寸合适,居住舒适 4、卫生间位置合适,动线也比较合理 5、独立书房,布局合理,方便主人工作学习玄关预留面积较少
五和万科长阳天地-B户型
听点评
1.各个空间户型方正,后期空间利用率高 2.主卧朝南,带飘窗,居住舒适 3.客厅作为重要的会客空间,尺寸合适,能够保证主人会客需求 4.卫生间位置合适,动线也比较合理 5.开放式厨房,为生活加料玄关预留面积较少
五矿万科城-二期B户型
听点评
1.入户玄关,动静分区合理,保证主人享受私密生活时光 2.从玄关到阳台呈线型,一路通畅,活动不受限 3.进入玄关后视野无遮挡,客厅外接观景阳台,采光良好,空气流畅 4.厨房与餐厅紧密相连,烹饪美食即刻分享 5.主卧室朝南,飘窗设计,阳光充足,居住舒适次卧朝北,采光略有影响
和骏新家园-洋房标准层66平米户型
听点评
1.各个空间户型方正,后期空间利用率高 2.客厅连接观景阳台,会客休闲,舒适生活 3.主卧朝南,带飘窗,居住舒适 4.U型厨房,带窗户,便于油烟的排出 5.卫生间位置合适,动线也比较合理玄关预留面积较少
秀兰左岸小镇-91平户型
听点评
1.空间方正,拐角少,可以提高整体空间利用率 2.主卧朝南,带观景阳台,采光充足,居住舒适 3.客厅连接观景阳台,会客休闲,舒适生活 4.卫生间设计合理,干湿分离,有助于保持整个空间的洁净 5.开放式厨房,靠近门口,方便油烟的排出开放式厨房,整个空间空气可能受油烟侵扰
北京半岛-E户型
听点评
1.该户型共分为三层,分别是地下室,一层和二层,建筑面积392.88平,五室三厅二卫 2.地下室作为娱乐区域,功能分区完善,提升生活品质 3.地下双停车位,车位充足,满足车多家庭需要 4.地下一层一层和一层卧室外与庭院相连,可观赏优美景色 5.餐厅紧邻厨房,用餐方便。中西厨分开,便于操作,且中西厨全部有窗户,采光通风好 6.卧室作为较为重要的休息空间,尺寸合适,有利于主人更好的休息户型较大,适合改善型家庭购买
华润理想国-A户型
听点评
1、户型整体布局紧凑,无浪费空间。 2、各个功能具备,客厅带观景飘窗,尽揽小区园林景观。 3、双主卧朝南,满足家庭居住需求 4、我手机位置合适,动线也比较合理 5、U型厨房,带窗户,便于油烟的排出玄关预留面积较少
金地 · 悦风华-C1户型
听点评
1.南北通透,通风采光条件优越 2.双主卧朝南,大主卧带独立卫生间,隐私性好 3.入户可见宽敞方正的客厅,有大露台,可以很好的采光 4.L型厨房,带窗户,便于油烟的排出 5.卫生间位置合适,动线也比较合理次卧朝北,采光略有影响
和悦华锦-F户型
听点评
1.阔朗四居,独立玄关,藏福纳气 2.主卧套房带独卫,主人的私密空间 3.U型厨房,符合人体动线,方便实用 4.客厅朝南,带窗户,宽阔明亮 5.独立书房,清溢书香,修身养性惬意之所儿童房和次卧朝北,采光略有影响
珠江·中国阙-A户型
听点评
1.空间方正,拐角少,可以提高整体空间利用率 2.客厅作为重要的会客空间,尺寸合适,能够保证主人会客需求 3.主卧朝南,带阳台,居住舒适 4.独立书房,清溢书香,修身养性惬意之所 5.卫生间位置合适,动线也比较合理次卧朝北,采光略有影响
永清融创城-D1
听点评
各个空间都很方正,方便后期家具的摆放 客厅、卧室、卫生间和厨房等主要功能间尺寸以及比例合适,日常使用功能基本满足 2客厅朝南,方便采光、通风,居住舒适 3.主卧朝南,采光充足,居住舒适 4.独立书房,清溢书香,修身养性惬意之所 5.开放式全明厨房,与餐厅共处同一区域,用餐更加方便,且利于通风次卧和书房朝北,采光略有影响
温泉新都孔雀城-C户型
听点评
1.南北通透,通风采光条件优越 2.主卧朝南,采光好,居住舒适 3.各个功能具备,客厅带观景阳台,尽揽小区园林景观大 4.U型厨房,带窗户,便于油烟的排出 5.卫生间位置合适,动线也比较合理次卧朝北,采光略有影响
北戴河孔雀城森屿海-C户型
听点评
1.空间方正,拐角少,可以提高整体空间利用率 2.客厅作为重要的会客空间,尺寸合适,能够保证主人会客需求 3.双主卧朝南,满足家庭居住需求,居住舒适 4.U型厨房,带窗户,便于油烟的排出 5.卫生间位置合适,动线也比较合理玄关预留面积较少
华润·未来城市-A1户型
听点评
1.全明通透的户型,通风采光,居住舒适度较高 2.客厅作为重要的会客空间,尺寸合适,能够保证主人会客需求 3.卧室位置合理,能够保证足够安静,客厅的声音不会影响卧室的休息 4.主卧朝南,配有独立卫生间,隐私性好,带观景飘窗,阳光充足,有利于主人更好的休息 5.U型厨房,带窗户,方便油烟的排出 6.独立书房,清溢书香,修身养性惬意之所书房和次卧朝北,采光略有影响
中海寰宇天下-C3户型
听点评
1、户型整体布局紧凑,无浪费空间。 2、各个功能具备,客厅带观景飘窗,尽揽小区园林景观。 3、主卧朝南,尺寸合适,居住舒适 4、卫生间位置合适,动线也比较合理 5、独立书房,布局合理,方便主人工作学习次卧和书房朝北,采光略有影响
融创东海湾-D户型
听点评
1.南北通透,通风采光条件优越 2.双主卧朝南,居住舒适 3.各个功能具备,客厅带观景阳台,尽揽小区园林景观 4.独立书房,清溢书香,修身养性惬意之所 5.卫生间位置合适,动线也比较合理玄关预留面积较少
北京经开·汀塘-A户型
听点评
1、 该户型建筑面积为82平米,两室两厅一卫,各个空间都很方正,方便后期家具的摆放。 2、 主卧,客厅朝南,方便采光、通风,居住舒适。。 3、 卫生间位置合理,干湿分离,使用起来比较合理; 4、 厨房大小合适且带窗户,方便使用和油烟的排出。 5、客厅、卧室、卫生间和厨房等主要功能间尺寸以及比例合适,日常使用功能基本满足。1、卫生间无对外窗户,通风采光有影响。
中远泷玺臺-89㎡2居户型
听点评
1.整体户型方正,活动区域开阔,居住舒适度高 2.客厅朝南,连接观景大阳台,主人会客,通风采光,怡然自得 3.主卧朝南,带阳台,居住舒适 4.卫生间位置合适,动线也比较合理 5.U型厨房,带窗户,便于油烟的排出次卧朝北,采光略有影响
首创远洋禧瑞天著-C户型
听点评
1、户型整体布局紧凑,无浪费空间。 2、各个功能具备,客厅带观景飘窗,尽揽小区园林景观。 3、主卧朝南,带飘窗,通风采光。 4、独立书房,清溢书香,修身养性惬意之所 5、L型厨房,带窗户,便于油烟的排出次卧朝北,采光略有影响
北京城建·上河湾-P1户型
听点评
1.南北通透,通风采光条件优越 2.动静分区,功能区布局合理 3.主卧朝南采光,结合270度庭院设计,空间得到无限延伸 4.U型厨房,空间利用率高,带窗户,有利于油烟的排出 5.客厅餐厅相连,结合观景大阳台,尽享公园四季美景次卧朝北,采光略有影响
和悦华玺-B
听点评
1、户型整体布局紧凑,无浪费空间。 2、各个功能具备,客厅带观景飘窗,尽揽小区园林景观。 3、主卧朝南,尺寸合适,居住舒适 4、卫生间位置合适,动线也比较合理 5、独立书房,布局合理,方便主人工作学习玄关预留面积较少
五和万科长阳天地-B户型
听点评
1.各个空间户型方正,后期空间利用率高 2.主卧朝南,带飘窗,居住舒适 3.客厅作为重要的会客空间,尺寸合适,能够保证主人会客需求 4.卫生间位置合适,动线也比较合理 5.开放式厨房,为生活加料玄关预留面积较少
五矿万科城-二期B户型
听点评
1.入户玄关,动静分区合理,保证主人享受私密生活时光 2.从玄关到阳台呈线型,一路通畅,活动不受限 3.进入玄关后视野无遮挡,客厅外接观景阳台,采光良好,空气流畅 4.厨房与餐厅紧密相连,烹饪美食即刻分享 5.主卧室朝南,飘窗设计,阳光充足,居住舒适次卧朝北,采光略有影响
和骏新家园-洋房标准层66平米户型
听点评
1.各个空间户型方正,后期空间利用率高 2.客厅连接观景阳台,会客休闲,舒适生活 3.主卧朝南,带飘窗,居住舒适 4.U型厨房,带窗户,便于油烟的排出 5.卫生间位置合适,动线也比较合理玄关预留面积较少
秀兰左岸小镇-91平户型
听点评
1.空间方正,拐角少,可以提高整体空间利用率 2.主卧朝南,带观景阳台,采光充足,居住舒适 3.客厅连接观景阳台,会客休闲,舒适生活 4.卫生间设计合理,干湿分离,有助于保持整个空间的洁净 5.开放式厨房,靠近门口,方便油烟的排出开放式厨房,整个空间空气可能受油烟侵扰
北京半岛-E户型
听点评
1.该户型共分为三层,分别是地下室,一层和二层,建筑面积392.88平,五室三厅二卫 2.地下室作为娱乐区域,功能分区完善,提升生活品质 3.地下双停车位,车位充足,满足车多家庭需要 4.地下一层一层和一层卧室外与庭院相连,可观赏优美景色 5.餐厅紧邻厨房,用餐方便。中西厨分开,便于操作,且中西厨全部有窗户,采光通风好 6.卧室作为较为重要的休息空间,尺寸合适,有利于主人更好的休息户型较大,适合改善型家庭购买
华润理想国-A户型
听点评
1、户型整体布局紧凑,无浪费空间。 2、各个功能具备,客厅带观景飘窗,尽揽小区园林景观。 3、双主卧朝南,满足家庭居住需求 4、我手机位置合适,动线也比较合理 5、U型厨房,带窗户,便于油烟的排出玄关预留面积较少
金地 · 悦风华-C1户型
听点评
1.南北通透,通风采光条件优越 2.双主卧朝南,大主卧带独立卫生间,隐私性好 3.入户可见宽敞方正的客厅,有大露台,可以很好的采光 4.L型厨房,带窗户,便于油烟的排出 5.卫生间位置合适,动线也比较合理次卧朝北,采光略有影响
和悦华锦-F户型
听点评
1.阔朗四居,独立玄关,藏福纳气 2.主卧套房带独卫,主人的私密空间 3.U型厨房,符合人体动线,方便实用 4.客厅朝南,带窗户,宽阔明亮 5.独立书房,清溢书香,修身养性惬意之所儿童房和次卧朝北,采光略有影响
珠江·中国阙-A户型
听点评
1.空间方正,拐角少,可以提高整体空间利用率 2.客厅作为重要的会客空间,尺寸合适,能够保证主人会客需求 3.主卧朝南,带阳台,居住舒适 4.独立书房,清溢书香,修身养性惬意之所 5.卫生间位置合适,动线也比较合理次卧朝北,采光略有影响
永清融创城-D1
听点评
各个空间都很方正,方便后期家具的摆放 客厅、卧室、卫生间和厨房等主要功能间尺寸以及比例合适,日常使用功能基本满足 2客厅朝南,方便采光、通风,居住舒适 3.主卧朝南,采光充足,居住舒适 4.独立书房,清溢书香,修身养性惬意之所 5.开放式全明厨房,与餐厅共处同一区域,用餐更加方便,且利于通风次卧和书房朝北,采光略有影响

热盘推荐

金海岸庄园

[大理满江片区] 大理市大理市机场路...

金海岸庄园 1.8万元/m2

大理四季花城

[海东新区] 大理海东新城中心片...

大理四季花城 价格待定

商住两用 园林地产

银凰庄

[海东新区] 大理市海东新区金尚...

银凰庄 7150元/m2

现房 金牌物业

大理山海云著

[海东新区] 云南省大理市海东新...

大理山海云著 价格待定

小户型 精装修

大理海川锦园

[下关城区] 大理市下关北市区水...

大理海川锦园 价格待定

大户型 景观地产

楼盘特惠

全款优惠2%
银凰庄

[海东新区] 大理市海东新区金尚...

银凰庄 7150元/m2

现房 金牌物业

全款优惠3%
大理四季花城

[海东新区] 大理海东新城中心片...

大理四季花城 价格待定

商住两用 园林地产

全款优惠2%
滨海俊园

[下关城区] 下关兴盛大桥南(新...

滨海俊园 1.8万元/m2

全款优惠3%
大理古城·大院

[古城周边] 大理市云南省大理白...

大理古城·大院 1.5万元/m2

现房 品牌地产

全款优惠13%
洱海龙湾

[下关城区] 大理市下关滨海大道...

洱海龙湾 1.2万元/m2

全款优惠3%
苍海高尔夫国际

[古城周边] 大理市大理镇三塔北...

会员中心

海外 · 旅居

精品公寓

   精品公寓

【超值组... 133万元/套
精品公寓

   精品公寓

雅典市核... 196万元/套
位置优越

   位置优越

旺莎9号... 194.9万元/套
位置优越

   位置优越

SO 索菲特... 232.9万元/套

产业

品牌企业

地产美图

排行榜

热门楼盘

楼盘特惠

建和胡同 保亭黎族苗族自治县 金鹿雅园 什邡县 中关村二桥南 墨江哈尼族县 西游记宫 曹庙镇 江镜华侨 石狮市城建工委 鱼城镇 蒂华纳 康庄镇 石狮市鸿山镇镇政府 幺六桥回族乡 大湖 江苏苏州园区唯亭镇 三屯乡 徐塘羌族乡 长虹大街 华鸿 排沙镇 五陵村村委会 爱路街道 广开五马路
早餐加盟开店 早餐豆腐脑加盟 早餐加盟哪个好 早点车加盟 全球加盟网
范征早餐加盟 天津早点加盟有哪些 早餐培训加盟 江苏早餐加盟 早餐免费加盟
小吃早点加盟 北京特色早点加盟 早点连锁加盟店 早点加盟多少钱 加盟特色早点
早点加盟商 江西早点加盟 早餐加盟哪家好 全球加盟网 早餐加盟网